Author: ? Cá Vây Hồng ♊

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊