Author: Territory

Im lặng không có nghĩa là sợ hãi, là khinh thường hay hàng ti tỉ thứ khác, im lặng chỉ có nghĩa là im lặng thôi.